Jean Touitou

Jean Touitou, Founder & Creative Director of A.P.C.

Jean Touitou photographed by Tung Walsh

Jean Touitou photographed by Tung Walsh

A pad of graph paper.

Milward needles and thread.

Jean's Flag.

A.P.C. Buttler jeans.

Jean Touitou photographed by Ezra Petronio.

Jean Touitou
Photography: Katja Rahlwes
Elisabeth Quin

Jean Touitou
Photography: Ezra Petronio

Jean Touitou
Photography: Gauthier Gallet
Sarah

Jean Touitou’s private recording studio.