Pinnacle Garcia & John Yuyi photographed by John Yuyi