Vintage You
Maria Luisa

Maria Luisa
Photography: Ezra Petronio