Matthew Avedon
Photography: KT Auleta
Styling: Masha Orlov